EURO26 - medzinárodná karta pre mladých do 26 rokov - Sutaz s EURO26
EnglishSlovak utf-8

OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png 

VYHRAJ VÍKENDOVÝ POBYT

PRE DVOCH V

na_podstrnku.png


KÚP SI KARTU EURO<26 ALEBO SI JU OBNOV V DŇOCH  OD 29.5.2017 DO 5.6.2017 ONLINE ALEBO U NAŠÍCH PREDAJCOV A ZAZDIEĽAJ PRÍSPEVOK S INFO O TEJTO UDALOSTI NA TVOJOM FACEBOOKOVOM PROFILE A SI AUTOMATICKY ZARADENÝ DO ŽREBOVANIA O VÍKENDOVÝ POBYT PRE DVE OSOBY!

PRÍSPEVOK NA ZDIELANIE NÁJDEŠ TU!

 

POBYT ZAHŔŇA:

Ubytovanie v 3* hoteli v Budapešti s raňajkami (dvojlôžková izba) na dve noci a autobusovú dopravu na trase Bratislava – Budapešť a spať.


Podmienky využitia poukazu:

Konkrétny termín pobytu závisí od dostupnosti a voľných kapacít, ktoré má CKM k dispozícii. Po obdŕžaní poukazu je výherca povinný do 10 dní kontaktovať CKM e-mailom na adrese online@ckm.sk. Vo svojej správe uvedie svoje meno, telefónne číslo a návrh 3 termínov, ktoré pre pobyt v Budapešti preferuje. CKM overí voľné miesta a bude výhercu spätne kontaktovať. Poukaz je platný do 30.9.2017. Zámena služieb a pobytu nie je možná.

 

 CENU DO SÚŤAŽE VENOVAL PARTNER

CKM 2000 Travel

logo-v-ovale-2.gif


Výhercom sa stáva:

Gabriela Barthalosová

Srdečne gratulujeme!

Poprosíme výherkyňu aby nás kontaktovala v súkromnej správe na facebooku. Ďakujeme.


Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o víkendový pobyt pre dve osoby v Budapešti. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu EURO<26,ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže od 29.5.2017 do 5.6.2017 vrátane. Poskytovateľom výhry je CKM 2000 Travel.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné si zakúpiť alebo obnoviť kartu EURO<26 online alebo u naších predajcov od 29.5.2017 do 5.6.2017 a zadieľať príspevok s informáciou o súťaži na facebookovom profile držiteľa karty. 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia cien spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 6.6.2017 Žrebovanie bude vykonávať Sales manager karty mladých EURO<26. Výhercovia budú uverejnení na internetovej stránke www.euro26.sk a informovaný prostredníctvom súkromnej správy na facebooku. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 13.6.2017 a budú zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty.

 

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na internetovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


button_objednat2.png
Účet držiteľa preukazu
v CKM Online
Prihlasovacie meno
(klientske číslo alebo e-mail)
Heslo:
Získaj heslo TU
Čo je CKM SYTS Online?

 
 
Klikni sem Klikni sem Oficiálny turistický portál Slovenska

Klikni sem

reklama