EURO26 - medzinárodná karta pre mladých do 26 rokov - Sutaz s EURO26
EnglishSlovak utf-8


1


EURO<26-ka Ti dáva možnosť zasúťažiť si o termohrnček EURO 26 a hru Poznáš Tatry?

Súťaž prebieha na FB - Karta mladých EURO<26 


Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32,Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“) 

Výhra, termín súťaže aposkytovateľ výhry

Súťažíme o hru Poznáš Tatry? a termohrnček EURO 26. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 22.11.2018 do 29.11.2018. Poskytovateľomvýhry je Orange a Panta Rhei. 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasťna súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné napísať do komentára, ako rád tráviš zimné večery a označiť niekoho, kto tiež môže s nami súťažiť. Taktiež môžeš lajknúť súťažný príspevok a zdielať ho. Vyžrebovaní budú dvaja výhercovia, ktorých prezývky/mená budú oznámené prostredníctvom Facebook stránky Karta mladých EURO 26. Výhercovia sapo oznámení výhry musia dodatočne preukázať platným preukazom EURO<26zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre a potvrdeniedoručovacej adresy.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov,odovzdanie výhry

Výhercovia poukážok, ktorí splnia podmienky účastisúťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 29.11.2018.  Určenie víťaza jedefinitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa protinemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania aleboo nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 3.01.2019 a budú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdeniedoručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže,výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalšívýherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry.Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. vznení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktorévýhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitímvýhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadnedodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlásúťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť,či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické čitransakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.euro26.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže.V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže sakýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkýchprípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaženezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže sakýmikoľvek inými materiálmi.

 

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platnýchprávnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkovépovinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovaťna nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonomstanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhrypodľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobnýchúdajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, žeorganizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobnéúdaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek vbudúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získanézákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry ajsúhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciua spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacíchprostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním aprechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti vsúťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
button_objednat2.png
Účet držiteľa preukazu
v CKM Online
Prihlasovacie meno
(klientske číslo alebo e-mail)
Heslo:
Získaj heslo TU
Čo je CKM SYTS Online?

 
 

OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png


OBJEDNAJ SI VÝHODNÉ
CESTOVNÉ POISTENIE
ISTOTKA

logo_istotka_union.png
Klikni sem Klikni sem Klikni sem Oficiálny turistický portál Slovenska

Klikni sem